Общи условия и правила за участие

в томбола

 1. Организатор на инициативата и томболата

Организатор томболата e „МЕДИТЕРМ 01“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо по законите на Република България, с адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София, община Сливница, с. Алдомировци 2222, ул. 8112 (стопански двор-сервиз), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК): 204598878, представлявано от управителя Радослав Костадинов Костадинов („Организатор“).

 1. Отговорност

 

 • Организаторът носи отговорност за провеждането на Томболата.

Организаторът отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения на Организатора по настоящите общи условия („Общи условия“).

 1. Участниците в Томболата са длъжни да спазват настоящите Общите условия. Общите условия са достъпни на интернет страницата: https://www.greenfabric.bg/.
 2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата: https://www.greenfabric.bg/.

4.1. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се включи в томболата, започва в 12:00 ч. на 29.03.2019 г. и ще продължи до 17:00 ч. на 30.03.2019 г., освен ако томболата не бъде прекратена предсрочно на основания, посочени в тези Общи условия.

4.2. Томболата се провежда само и единствено на територията на ИнтерЕкспо Център за времетраенето на рекламните изложби.

 1. Информация за томболата, включително настоящите Общи условия, ще бъде публикувана на Интернет страницата на организатора : https://www.greenfabric.bg/.
 • НАГРАДИ И ТЕГЛЕНИЯ
 1. 6. За целия срок на провеждане на томболата организаторът ще предостави 1 матрак „ПроКомфорт“ по точен размер на печелившия.
 2. 8. Тегленето за определяне на  печелившия участникв томболата ще се проведе на 30.03.2019 г.
 3. 9. Една регистрирана анкетна карта осигурява участие само в едно теглене.
 4. 10. Тегленето ще се извърши на територяита на Интер Експо център като са поканени да присъстват всички регистрирали се участници, както и всяко едно трето лице което би желало да присъства.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

 1. 11. Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което в периода по т. 1. попълни анкетна карта и я подаде за участие в предвидената за това урна (кутия) разположена на щанда на организатора.
 2. 12. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с регистрацията си за участие в томболата.
 3. 13. Организаторът има право без предупреждение да изключи от участие в томболата участник, който е нарушил или не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.
 4. 14. Всяко лице има право да регистрира неограничен брой анкетни карти, отговарящи на изискванията за участие в томболата и да участва в томболата неограничен брой пъти в тегленето, при спазване на ограниченията по раздел II.
 5. 15. В томболата нямат право да участват служители и работници на Организатора, както и членовете на техните семейства.
 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
 1. 16. На всеки печеливш участник ще му бъде предоставена посочената награда в деня на нейносто изтегляне, а в случай, че той не присъства на тегленето, то ще бъде потърсен в петдневен срок от съответното теглене от представител на организатора на телефонния номер или e-mail, който е предоставил при регистрацията си за участие в томболата, за да бъде уведомен за спечелената награда и за да се уговори реда за нейното получаване. Организаторът не носи отговорност, ако неговият представител не успее да се свърже с печелившия участник, независимо от причините за това. Всеки печеливш участник може самостоятелно да се информира за резултатите от тегленията на Интернет страницата на организатора https://www.greenfabric.bg/съгласно предвиденото в настоящите Общи условия и да се свърже с организатора на посочените в https://www.greenfabric.bg/ контакти.
 2. 17. Печелившите участници следва да получат наградите си в срок от 2 (два) месеца от датата на публикуване на резултатите от съответното теглене на Интернет страницата на организатора https://www.greenfabric.bg/.
 3. 18. Печелившите участници могат да получат и използват наградите си срещу представяне на следните документи за справка:

–       лична карта или паспорт, удостоверяващи самоличността на лицето (само за информация без същите да се съхраняват и/или обработват от Организиатора);

 1. 19. В случай че печелившите участници се откажат, не потърсят наградите си в определените в настоящите Общи условия срокове, както и ако участниците са нарушили по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Общи условия, същите губят правото си да получат предоставяната награда. В тези случаи организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщетява по какъвто и да е начин участниците, непотърсили, неполучили наградите си.
 2. 20. При непотърсени, неполучени награди, организаторът не е длъжен да провежда нови тегления за определяне на нови печеливши участници и може свободно да се разпорежда с наградите.
 1. ЛИЧНИ ДАННИ
 1. 21. Томболата се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите им нормативни актове.
 2. За организатора на томболата защитата на личните данни на участниците в нея е от голямо значение и дружеството полага необходимите усилия да осигури тази защита. „Лични данни“ по смисъла на този раздел ще е лична информация, която идентифицира или позволява да се идентифицират физически лица. Администратор на личните данни, събирани по време на томболата, ще е нейният организатор „МЕДИТЕРМ 01“ ЕООД, дружество регистрирано и действащо по законите на Република България, с адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София, община Сливница, с. Алдомировци 2222, ул. 8112 (стопански двор-сервиз), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК): 204598878.
 3. 23. За целите на организиране и провеждане на томболата, организаторът събира, обработва, съхранява, използва, при необходимост променя или коригира, както и заличава следните лични данни на участници в томболата:

–       име и фамилия;

–       телефонен номер;

–       e-mail.

Във връзка с томболата организаторът няма да събира лични данни извън посочените, което се осигурява чрез формата за регистрация, която не съдържа полета за допълнителна информация.

 1. 24. Личните данни по предходната точка ще се събират, обработват, съхраняват и използват единствено за целите на организиране и провеждане на томболата, а именно:

–       изготвяне на регистър (списък) на регистрираните участници, съгласно който участниците получават номер и участват в тегленето на наградите;

–      провеждане на теглене и изготвяне на протокол за това – протоколът съдържа данните на печелившия участник, а към него се прилага копие от регистъра (списъка) на участниците в тегленето съгласно предходния параграф;

–      обявяване на печелившите участници на сайта на организатора – организаторът взема мерки да не разкрива идентичността на съответните физически лица, като публикува само техните инициали и последните четири цифри от телефонния им номер;

–      предоставяне на спечелената награда – за удостоверяване на самоличността си, при получаване на спечелената награда, участниците се легитимират чрез представяне на лична карта на служител на организатора, като служителят няма право да копира и съхранява данни от картата, а следва само визуално да сравни изписаните в нея имена с тези на печелившия участник;

–      счетоводно отразяване на сделките при провеждане на томболата и изпълнение на задължения към фиска – организаторът предоставя лични данни на приходната администрация във връзка с предоставените награди, доколкото това е изискуемо от действащото законодателство или е необходимо за изпълнението на негово нормативно задължение, като приходната администрация е самостоятелен администратор на личните данни и носи самостоятелна отговорност за тяхната защита пред участниците без това да ангажира по никакъв начин Организатора.

 1. 25. Администраторът събира и обработва лични данни на участниците и ги предоставя на третите лица по т. 24 по-горе на основание изричното и информирано съгласие на участниците с изключение на предоставянето на лични данни на приходната администрация, което се извършва на основание на закон. Изричното съгласие на участниците за обработването на личните им данни е условие за регистрирането им за участие в тегленето за наградите. При липса на предоставено съгласие регистрацията за участие в томболата не може да се осъществи и данните не се изпращат до организатора.
 2. 26. При постъпване на искане за изтриване на данните, за ограничаване на тяхното обработване, при възражение срещу обработването или при оттегляне на даденото съгласие за обработване на личните данни за посочените по-горе цели, извършено от страна на участник, когато искането е уважено от организатора, участието на съответния участник в томболата се прекратява незабавно и без допълнителни формалности или уведомяване, за което организаторът не носи отговорност.
 3. 27. Събраните лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен на посочените в т. 26 по-горе за посочените цели при наличие на изрично съгласие на участниците (освен при предоставяне на приходната администрация на основание на закон).
 4. Събраните лични данни ще се обработват, съхраняват и използват до приключване на томболата и получаване на наградите, но не по-късно от 31.06.2019 г., след което ще бъдат заличени. След този срок администраторът ще съхранява лични данни само на печелившите участниците за целите на своето счетоводство, но за не по-дълго от 11 (единадесет) години, считано от 31.06.2019 г., след което и тези данни ще бъдат заличени.
 5. 29. Администраторът съхранява личните данни за участниците в електронна форма и на хартия. Освен това, администраторът поддържа база данни с личните данни в софтуерното приложение, чрез което се осигурява регистрацията на участниците на сайта на организатора на томболата. Администраторът събира,  съхранява и обработва личните данни на участниците в защитена среда. Достъп до личните данни имат само тези служители на Организатора, които имат нужда от такъв достъп за постигане на целите на обработването, посочени по-горе тук. Тези лица включват ограничен брой служители. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, при необходимост адаптиране или промяна, извличане, използване, разкриване чрез предаване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Администраторът може да използва част, но не задължително всички тези форми на обработване на личните данни. Администраторът разполага и поддържа режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на участниците. Администраторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни. Администраторът периодично прави преоценка на мерките с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни.
 6. 30. Всеки участник в томболата по всяко време, докато личните му данни се съхраняват, обработват и използват от организатора на томболата, има и може да упражни следните права:

–      право на достъп: участникът има право да получи потвърждение от администратора дали личните му данни се обработват от него. Това включва правото на достъп до личните данни, правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания, когато участникът ще следва да заплати разходоориентирана цена), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на участника да му бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните му данни;

–  право на коригиране: участникът има право да коригира или да поиска от администратора да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, коитo се отнасят до него;

–      право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): участникът има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

(i) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

(ii) участникът възрази срещу обработването, както е посочено по-долу;

(iii) личните данни на участника са били обработвани незаконосъобразно; или

(iv) личните данни на участника трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава-членка или правото на друга държава.

Администраторът може да откаже да изтрие личните данни на участника, ако обработването им е необходимо:

(i) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

(ii) за спазване на правно задължение, което изисква обработването или за изпълнението на задача от обществен интерес; и/или

(iii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели; и/или

(iv) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

–      право на ограничаване на обработването: участникът има право да изисква от администратора да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи:

(i) когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от участника и обработвани от администратора (ограничението е за определен срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни);

(ii) когато обработването е неправомерно, но участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

(iii) когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но участникът ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

(iv) когато участникът е възразил срещу обработването и очаква администраторът да провери дали законните основания на администратора за обработването на личните данни имат преимущество пред интересите на участника.

Когато обработването на лични данни на участник е ограничено от администратора, администраторът ще информира за това участника предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.

–      право на възражение срещу обработването: участникът има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него. Участникът може да упражни правото само по отношение на обработването на неговите лични данни, което се извършва от администратора за целите на негови легитимни интереси или легитимни интереси на свързани с него лица. В случай че възражението е основателно, администраторът ще прекрати обработването на личните данни относно възразилия участник, освен ако администраторът покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на участника;

–      право на преносимост на данните: това право включва следните възможности:

(i) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или

(ii) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

Предвид правното основание, на което администраторът обработва личните данни, приложението на това право спрямо участниците е ограничено.

–       право на жалба: участникът има право да подаде жалба относно обработването на личните му данни от администратора до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният държавен орган;

–      право да оттегли предоставеното съгласие за обработване: участникът има право по всяко време да оттегли предоставеното съгласие за обработването на личните му данни, което ще има последици съгласно т. 28б по-горе.

Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление в свободна форма до организатора на посочените в неговата интернет страница форми за контакт. Заявлението следва да съдържа коректни данни за идентификация на участника.

 1. 31. В случай на съществена промяна в начина, по който администраторът обработва личните данни на участниците и/или във видовете лични данни, които обработва и/или в който и да е друг аспект на предмета на този раздел, администраторът ще уведоми участниците за съответната промяна веднага, като им изпрати на посочения от тях e-mail съответните изменения и допълнения.
 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. 32. Организаторът има неотменимото и безусловно право да прекрати томболата по всяко време без да дължи каквито и да е обезщетения или да носи друга отговорност пред участниците, като обяви това на Интернет страницата си https://www.greenfabric.bg/, в следните случаи:

–       при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които препятства коректното провеждане на томболата съгласно предвиденото в настоящите Общи условия;

–       при започване на проверки или откриване на административнонаказателни производства  във връзка с томболата от страна на КЗК, КЗП или КЗЛД;

–       при промяна на действащото законодателство, която налага промяна в условията за провеждане на томболата, включително промяна или влизане в сила на промени в законодателството за защита на личните данни;

–       в други случаи, когато едностранно прецени за необходимо или подходящо.

 1. 33. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва настоящите Общи условия, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата на организатора https://www.greenfabric.bg/.
 2. 34. Участниците могат да поставят своите въпроси във връзка с томболата писмено на следния адрес на електронна поща: fabrika@greenfabric.bg Организаторът се задължава да отговори само на онези запитвания, чиито отговори не се съдържат в настоящите Общи условия, като публикува тази допълнителна информация на Интернет страницата си https://www.greenfabric.bg/за информация на всички участници, освен ако тя не касае само конкретен участник. Тогава информацията му се предоставя на посочения от него e-mail.
 3. 35. В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи правно действие, това няма да се отрази на действителността и действието на останалите клаузи или на тези Общи условия като цяло. При необходимост организаторът ще предприеме необходимите действия да замести недействителната или непородилата правно действие клауза с такава, която е действителна и която може да породи правно действие и която има същата цел.
 4. 36. Клаузите на настоящите Общи условия следва да се тълкуват и прилагат в съответствие с действащото българско законодателство.
 5. 37. Всички спорове, които могат да възникнат по повод на томболата между организатора и участниците в нея ще се решават по взаимно съгласие на страните, а при невъзможност за постигане на такова, ще се отнасят за решаване по общия ред.

Настоящите Общи условия са утвърдени на 01.03.2019 г. от представителя на Организатора – Радослав Костадинов.