Общи условия на промоция GREEN FABRIC и ФАНТАСТИКО“

 

Организатор на промоцията:

„МЕДИТЕРМ 01“ ЕООД със седалище и адрес на управление: община Сливница

с. Алдомировци, ул. 8112, ЕИК: 204598878 , МОЛ: Радослав Костадинов

Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон: 0889 88 03 15

на интернет страницата на Green Fabric – www.greenfabric.bg

Продължителност на промоцията:

07/03/2019 г. – 14/03/2019 г. Или до изчерпване на количествата

Териториален обхват на промоцията:

Магазин „Фантастико“ – Драгалевци, гр. София

Условия и механизъм на промоцията:

Промоцията е обвързана с покупка и всеки, закупил стока за над 80,00 лв. в магазин „Фантастико“ Драгалевци има възможност да спечели възглавница, олекотена микрофибърна завивка или 20% допълнителна отстъпка на сайта ни чрез код за отстъпка. Ако след изтриване на скреч полето се открие надпис „ВЪЗГЛАВНИЦА“ , ,,ЗАВИВКА“ или „код за отстъпка FF20OFF” ,  то притежателят на картата получава съответната награда. При награда „код за отстъпка FF20OFF” спечелилият въвежда кода за отстъпка при покупка на продукт от сайта ни. При надпис „ОПИТАЙ ПАК:( “, притежателят не печели нищо.

Право на участие в промоцията:

  1. Право на участие придобива всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице /Участник/, което е клиент на Фантастико – Драгалевци , закупил стока над 80 лв. в магазина.
  2. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие в Промоцията, но за да се възползва от нея той следва да е изпълнил всички условия, посочени в настоящите условия. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията, чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството
  3. Имат право да участват и служители на Фантастико – Драгалевци или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама.
  4. Всеки участник може да получи неограничено количество срещу представяне на валидна скреч карта.

Награди

Броят от всеки вид на наградите е както следва:

Възглавница „Lavanda Ocean” – 250 бр.

Олекотена микрофибърна завивка – 20 бр.

Код за 20% отстъпка на сайта ни – 730 бр.

Непечеливши карти – 1000 бр.

Общи

Наградите се печелят от участниците на случаен принцип посредством скреч карта, както следва: При покупка/и на стойност по-голяма или равна на 80,00 лева от магазин Фантастико Драгалевци потребителят получава на каса в Магазина скреч карта. Проверка дали скреч картата е печеливша се извършва на място пред представител на магазина непосредствено след получаването й, чрез изтриване на указаното поле в скреч картата. Ако след изтриване на полето се открие един от надписите посочени в раздел Условия и механизъм на промоцията, притежателят на съответната карта получава посочената награда. Наградата се получава само и единствено лично от лицето, получило печелившата скреч карта. За да получи своята награда, потребителят трябва да попълни данните на гърба на скреч картата (КИД, име, фамилия, е-mail,телефон и подпис и да я предостави на представителя на Магазин Фантастико – Драгалевци) като тя служи за Приемо – Предавателен Протокол.

 

Публичност на промоцията

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес  www.greenfabric.bg, както и в офиса на Дружеството в страната, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си. Спечелилите участници се съгласяват да бъдат обявени като такива в електронни и печатни медии, включително и техни снимки да бъдат публикувани в тези медии, като за това няма да им се дължи заплащане.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с горния раздел, а именно в интернет сайта. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора

Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел Публичност на Промоцията.